Zintegrowany system zarządzania

Grupa LOTOS, jako pierwsze przedsiębiorstwo w branży chemicznej oraz druga firma w Polsce, już w 2003 roku uzyskała certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ). 

Mając wiedzę i bogate doświadczenie wiemy, że dobrze zaprojektowane i spójne procesy zarządcze i operacyjne muszą być ukierunkowane na:

 • klientów – poprzez gwarancję dbałości o jakość produktów i usług,
 • otoczenie – jako dowód troski o środowisko,
 • pracowników – poprzez zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy.
Systemy zarządzania w Grupie Kapitałowej LOTOS. Stan na 31 grudnia 2015 roku
Nazwa spółki Wdrożone systemy zarządzania 
Grupa LOTOS Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001. Wdrożone wymagania Publikacji Standaryzacyjnej dotyczącej Zapewnienia Jakości AQAP 2110 oraz wymagania Wewnętrznego Systemu Kontroli obrotem materiałami o znaczeniu strategicznym zgodne z normą PN-N-19001.
LOTOS Asfalt Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001. Wdrożony i certyfikowany System Zakładowej Kontroli Produkcji.
LOTOS Kolej Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001, System Zarządzania Bezpieczeństwem Przewozów Kolejowych (SMS) zgodny z dyrektywą 2004/49/WE oraz przepisami krajowymi, System Zarządzania Utrzymaniem (MMS) zgodny z dyrektywą 2004/49/WE i rozporządzeniem (UE) nr 445/2011, system jakości w spawalnictwie zgodny z normami DIN EN ISO 3834-2 (EN 729-2) i EN 15085-2 oraz certyfikowane utrzymanie wagonów towarowych wg wymagań VPI. W roku 2015 Spółka rozszerzyła posiadany System Zarządzania Bezpieczeństwem Przewozów Kolejowych (SMS) o certyfikat bezpieczeństwa w części B, zgodny z dyrektywą 2004/49/WE oraz przepisami krajowymi, który umożliwia Spółce wykonywanie przewozów kolejowych na niemieckiej infrastrukturze kolejowej.
LOTOS Lab Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001. Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji zgodna z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
LOTOS Ochrona Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001.
LOTOS Oil Wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001 oraz Publikacją Standaryzacyjną dotyczącą Zapewnienia Jakości AQAP 2110. Ponadto wdrożono wymagania ISO 14001 i PN-N-18001.
LOTOS Petrobaltic Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001. Wdrożone systemy ISM Code (na zgodność z Międzynarodowym Kodeksem Zarządzania Bezpieczną Eksploatacją Statków i Zapobieganiem Zanieczyszczaniu) oraz ISPS Code (Międzynarodowy Kodeks Ochrony Statku i Obiektu Portowego).
LOTOS Serwis Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001. Wdrożone i certyfikowane wymagania systemu jakości w spawalnictwie zgodne z normą PN-EN ISO 3834-2:2007, w zakresie wykonania konstrukcji metalowych i elementów pomocniczych, konstrukcji stalowych w klasach EXC1, EXC2, EXC3 zgodnie z normą PN-EN ISO 1090-1:2009+A1:2012 IDT EN 1090-1:2009+A:2011, w zakresie wymagań dotyczących laboratoriów badawczych i wzorcujących zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
LOTOS Straż Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001.
LOTOS Terminale Wdrożony Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001.
LOTOS Paliwa Wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001. Ponadto wdrożono wymagania ISO 14001 i PN-N-18001.
LOTOS Infrastruktura Spółka obecnie wdraża wymagania Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
LOTOS - Air BP Polska Spółka obecnie wdraża wymagania Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Główne zmiany w systemach i strukturach zarządzania procesami mające wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej LOTOS w 2015 roku

Rok 2015 był rokiem poszukiwania innowacyjnych rozwiązań procesowych i systemowych, wspierających funkcjonowanie Grupy Kapitałowej – analizy i spotkania benchmarkingowe na temat wdrażania wybranych modeli zarządzania oraz narzędzi procesowych). W ramach zarządzania procesami realizowano również następujące działania:

 • doskonaliliśmy portal do monitorowania procesów, aby mógł być jeszcze efektywniej wykorzystywany do prowadzenia m.in. przeglądu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, jak również, jako narzędzie wspierające zarządzanie procesowe przez inne spółki Grupy Kapitałowej LOTOS,
 • kontynuowaliśmy cykliczne spotkania na temat wybranych uregulowań i procesów z kierownikami komórek organizacyjnych oraz spółkami zależnymi Grupy LOTOS,
 • wdrożyliśmy optymalny dla spółki model, oparty o tzw. strukturę macierzową Grupy LOTOS w podziale na obszary funkcjonalne, spójny z Mapą procesów Grupy LOTOS,
 • wdrożyliśmy Portal ZSZ do obiegu dokumentacji w spółkach Grupy Kapitałowej LOTOS, a także elektroniczny obieg poleceń działań korygujących (działania na platformie SharePoint),
 • rozpoczęliśmy prace nad zapewnieniem optymalizacji systemu raportowania.
System zarządzania energią (ang. Energy Management System, EnMS):
 • Prowadziliśmy przeglądy energetyczne w zakładach produkcyjnych w oparciu o uregulowania wewnętrzne Grupy LOTOS.
 • Kontynuowaliśmy realizację ustanowionych celów środowiskowych i energetycznych.
 • Monitorowaliśmy postępy procesu legislacyjnego dotyczącego nowelizacji Ustawy o efektywności energetycznej i jej potencjalnego wpływu na system zarządzania środowiskiem oraz energią w Grupie LOTOS.

Nasze plany w zakresie ZSZ:

 • dostosowanie funkcjonujących systemów do zmienionych standardów międzynarodowych norm m.in. ISO 9001, ISO 14001,
 • dostosowanie systemu zarządzania energią do nowych wymagań ustawy o efektywności energetycznej
 • przypisanie jednoznacznej odpowiedzialności do komórek realizujących zadania korporacyjne w układzie Grupy Kapitałowej LOTOS – opracowanie i wdrożenie nowego modelu współpracy korporacyjnej (opartego nie tylko na raportowaniu),
 • kreowanie wizerunku firmy o kulturze zarządczej światowego formatu poprzez dzielenie się wiedzą - wizyty benchmarkingowe,
 • monitorowanie krytycznych wskaźników zarządzania – określenie i wybór unikatowych, innowacyjnych, na podstawie których będą podejmowane odpowiednie działania doskonalące.

Audity przeprowadzone w Grupie Kapitałowej LOTOS

Cenną i obiektywną informację zwrotną na temat oceny funkcjonowania poszczególnych obszarów w organizacji stanowią audity Zintegrowanego Systemu Zarządzania Grupy Kapitałowej LOTOS.

ponad

500

auditów przeprowadzono w Grupie Kapitałowej LOTOS w latach 2014–2015


Więcej na temat systemu zarządzania

Sieć VPN zapewniająca bezpieczeństwo i komunikację z platformami LOTOS Petrobaltic

Aby zapewnić bezpieczeństwo i komunikację z platformami należącymi do LOTOS Petrobaltic na Morzu Bałtyckim, spółka – we współpracy z Orange Polska – utworzyła sieć IP VPN o przepustowości 10 Mb/s. Najważniejszymi celami projektu było wdrożenie standardów bezpieczeństwa w zakresie sieci, serwerów i stacji roboczych, a także zapewnienie ciągłości transakcji przez zdublowanie łącz – radiolinia i satelita. Pozwolił on także na standaryzację rozwiązań i umożliwił pracę on-line na systemach i aplikacjach na platformach, w taki sam sposób, jak w biurach Grupy LOTOS. Co dla nas ważne, nowa sieć ułatwia też kontakty pracowników platform z rodzinami i bliskimi na lądzie.