Dobre praktyki w zakresie BHP

 • W 2015 roku spółka LOTOS Asfalt zorganizowała trzy spotkania szkoleniowe o charakterze edukacyjnym, poprzez które starała się wypromować zasady bezpiecznej pracy z produktami asfaltowymi wśród swoich klientów, a także zachęcić do ich stosowania w codziennej pracy. W szkoleniu w gdańskiej siedzibie spółki (połączonym z możliwością zwiedzania rafinerii) udział wzięło około 30 osób. Spółkę LOTOS Asfalt reprezentowali przedstawiciele dystrybucji, handlu oraz BHP. Spółka kontynuowała także wśród klientów, rozpoczętą w 2014 roku, dobrą praktykę polegającą na umieszczeniu na wytwórniach mas bitumicznych tablic informacyjnych. Łącznie w latach 2014 -2015 zainstalowaliśmy 80 takich tablic.  

 • Pracownicy służb BHP spotykają się cyklicznie w ramach Programu Ujednolicenia Systemu Bezpieczeństwa Pracy w Grupie Kapitałowej LOTOS. To okazja do wymiany doświadczeń oraz omówienia planów na przyszłość. Kluczowe kwestie poruszane w 2015 roku to: nowa strategia CSR w obszarze wzmacnianie sfery zdrowia i bezpieczeństwa, stosowanie „Złotych zasad bezpieczeństwa pracy pracownika Grupy Kapitałowej LOTOS”, nowe wskaźniki pozwalające mierzyć poziom bezpieczeństwa pracy w firmie oraz dalszy rozwój elektronicznego Portalu BHP.

 • Szkolenia i ćwiczenia z zakresu BHP - w naszych działaniach stawiamy na edukację i zaangażowanie pracowników, a także aktywizowanie naszej kadry kierowniczej. Jej obowiązkiem jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy oraz motywowanie wszystkich do wspólnego budowania jej kultury. 
 • Rafineria Grupy LOTOS, jako zakład dużego ryzyka, jest zobowiązana do wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem procesowym. Dlatego w grudniu 2015 roku w naszej firmie odbyło się dwudniowe szkolenie dotyczące bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele służb BHP, inżynierów oraz biur na co dzień związanych z wdrażaniem systemów bezpieczeństwa. Dowiedzieli się m.in. o technikach przeciwwybuchowych, odpowiednim oznakowaniu oraz eksploatacji urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem gazu. 
 • W 2015 roku Biuro Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia Grupy LOTOS zaangażowało się w przygotowanie e–learningowych szkoleń okresowych BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, inżynieryjno-technicznych i administracyjno-biurowych. Części teoretyczne szkoleń kończą się testem wiedzy. Po jego zaliczeniu pracownicy odbywają szkolenie praktyczne z zakresu pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej. Szkolenia uruchomiliśmy w 2016 roku. 
 • W 2015 roku Biuro Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia Grupy LOTOS zorganizowało we współpracy z firmą Robod warsztaty poświęcone środkom ochrony indywidualnej i odzieży ochronnej, w tym jej właściwego doboru.
 • Pracownicy spółki LOTOS Lab co kwartał odbywają ćwiczenia z zakresu właściwego reagowania w razie awarii i pożaru (znajomość dróg ewakuacji oraz zachowanie w trudnych sytuacjach).
 • W ramach modyfikacji struktury spółki LOTOS Serwis, 1 stycznia 2015 roku 79 specjalistów, dotychczas pełniących funkcje koordynatorów technicznych, otrzymało oficjalne nominacje na brygadzistów. Reprezentują oni spółkę wobec klientów i partnerów. Zmiana ta ma w istotny sposób poprawić jakość działań w zakresie organizacji pracy i BHP. Przed przystąpieniem do pracy, brygadziści mają obowiązek ocenić ryzyko z nią związane, poinformować o tym zespół oraz optymalnie rozdzielić zadania. Ważny jest także aspekt psychologiczny - stworzenie stanowiska brygadzisty w strukturze organizacji buduje autorytet lidera, kierującego codzienną pracą zespołu.

 • Aby poprawić komunikację z pracownikami spółka LOTOS Serwis wprowadziła „Zeszyty zgłoszeń sytuacji niebezpiecznych”. Zawierają one samokopiujące karty, które pozwalają pracownikowi na zachowanie dowodu zgłoszenia. Analizowany jest każdy sygnał, a zgłaszający zawsze może liczyć na informację zwrotną o podjętych działaniach.

 • Pracownicy LOTOS Straż wyposażeni zostali w specjalistyczne ubrania bojowe, które z uwagi na walory bezpieczeństwa, specyfikę i jakość wykonania stosowane są we wszelkich działaniach prowadzonych z wykorzystaniem jednostki ratowniczo – gaśniczej.

Co jeszcze robimy, by było bezpieczniej?

Kluczowym projektem Grupy Kapitałowej LOTOS, który chcemy zrealizować bez wypadków przy pracy, jest EFRA. Dlatego przywiązujemy dużą wagę do przygotowania i wdrożenia odpowiednich procedur w zakresie bezpieczeństwa podczas jego realizacji.

Co już zrobiliśmy w zakresie BHP w Projekcie EFRA?

 • Uzgodniliśmy najważniejsze zasady bezpieczeństwa, którymi się kierujemy. Obowiązują wszystkich wykonawców pracujących na naszym terenie. Zostały one spisane i udostępnione na portalu www.kontrahenci.lotos.pl. 
 • Uruchomiliśmy Portal HSE (skrót wywodzący się od ang. health, safety, environment,  oznaczający systemowe podejście do zarządzania podejście do kwestii związanych z bezpieczeństwem, zdrowiem i higieną pracy). Jest to nowatorski program informatyczny, który ma nam pomóc w zarządzaniu bezpieczeństwem.  
 • Przygotowaliśmy newsletter BHP. Przekazujemy najważniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa na terenie budowy nowych instalacji.
 • Opiniujemy plany Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia, instrukcje bezpiecznego wykonywania robót.
 • Pracujemy nad wdrożeniem programu motywacyjnego dla pracowników zaangażowanych w popularyzację zagadnień bezpieczeństwa.
Jak jeszcze dbamy o bezpieczeństwo realizując Projekt EFRA?

Każdy wykonawca zobowiązany jest do organizowania cotygodniowych spotkań, na których omawiane są wyłącznie sprawy BHP, a także cotygodniowych przeglądów na terenie budowy z udziałem jej kierownika. Zanim pracownicy trafią na teren budowy, przechodzą specjalne szkolenie wprowadzające w Projekt EFRA, które trwa minimum cztery godziny. Codziennie biorą też udział w instruktażach przed rozpoczęciem zmiany, na których przekazywane są bieżące informacje, istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa.

Inne przykłady dobrych praktyk:

 • W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracowników oraz gości Grupy Kapitałowej LOTOS, w siedzibach wybranych spółek zainstalowano defibrylatory. Te dodatkowe zabezpieczenia dostępne są m.in. w LOTOS Lab, LOTOS Ochrona, LOTOS Kolej. Z zasadami użycia defibrylatorów zostali zapoznani pracownicy tych spółek.
 • Dbając o zdrowie naszych pracowników, corocznie w Grupie LOTOS organizujemy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Można poddać się badaniom lekarskim, wziąć udział w warsztatach doskonalących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony zdrowia, a także w konkursach na temat BHP i ochrony zdrowia.
 • W Grupie LOTOS działa Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowi ona organ doradczy i opiniodawczy pracodawcy. Tworzą ją osoby reprezentujące pracodawcę, lekarz medycyny pracy oraz wybrani przez zakładowe organizacje związkowe przedstawiciele pracowników. Komisja dokonuje przeglądów warunków pracy, ocenia stan bezpieczeństwa pracy i wypowiada się na temat stosowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym.