Polityka Przeciwdziałania Nadużyciom Grupy Kapitałowej LOTOS

Podejście do zarządzania ryzykiem nadużyć opisaliśmy w przyjętej w 2012 roku Polityce Przeciwdziałania Nadużyciom Grupy Kapitałowej LOTOS. Obok Kodeksu etyki, jest ona kluczowym źródłem zasad i standardów obowiązujących w naszej firmie w tej sferze. Ustanowienie obydwu dokumentów było zgodne z celami Strategii społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS na lata 2012–2015.


Jesteśmy czujni:

W 2015 roku Zarząd Grupy LOTOS przyjął zaktualizowane, trzecie wydanie Polityki Przeciwdziałania Nadużyciom – Nie tolerujemy nadużyć. Zgodnie z nią każdy pracownik ma obowiązek bezzwłocznego zgłaszania podejrzeń nadużycia dyrektorowi Biura Audytu Wewnętrznego: 

 • bezpośrednio lub za pośrednictwem przełożonego,
 • telefonicznie (tel. +48 58 308 87 87),
 • poprzez pocztę elektroniczną (adres: audyt@grupalotos.pl),
 • wypełniając formularz dostępny na stronie,
 • poprzez http://www.lotos.pl/kontakt lub w subserwisie Program etyczny w LOTOSTRADZIE,
 • kierując pismo na adres Biura Audytu Wewnętrznego.

Ostrożni wiedzą więcej

Kluczowym elementem działań z zakresu zapobiegania nadużyciom jest edukacja pracowników. We wrześniu 2015 roku rozpoczęliśmy cykliczną wysyłkę e-maili edukacyjnych w formie poradnikowej. Inicjatywa, którą kontynuowaliśmy w 2016 roku, służyła podniesieniu świadomości pracowników o ryzyku wystąpienia nadużyć i sposobach przeciwdziałania zjawiskom o takim charakterze. Akcja była dla nas także okazją do dystrybucji Polityki Przeciwdziałania Nadużyciom wśród pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS. Ponadto każda wiadomość zawierała informację o obowiązku zgłaszania podejrzeń nadużyć poprzez zdefiniowane w Polityce kanały.

ikonka

627 pracowników

Grupy Kapitałowej LOTOS zostało objętych szkoleniami dotyczącymi tematyki przeciwdziałania nadużyciom (część pracowników wzięła udział w więcej niż jednym szkoleniu).
ikonka

1 896 godzin szkoleniowych

poświęcono tematyce przeciwdziałania nadużyciom

Tytuły korespondencji w 2015 roku Data wysłania Liczba dostarczonych e-maili

„Razem tworzymy system wczesnego ostrzegania" (Polityka Przeciwdziałania Nadużyciom w formie załącznika)

7 września 2015 1 812
„Razem chronimy wartość intelektualną przedsiębiorstwa" 26 listopada 2015 1 733

Nadużyciom mówimy „nie”

Naszym celem jest podejmowanie działań, które pozwolą zwiększyć poziom odporności Grupy Kapitałowej LOTOS na nadużycia. Aktywności z tym związane są dla nas równoznaczne z:

 • dysponowaniem wiedzą dotyczącą rzeczywistego i postrzeganego poziomu zagrożenia nadużyciami w związku z prowadzoną przez nas działalnością,
 • ustanowieniem i zapewnieniem funkcjonowania rozwiązań dostosowanych w sposób optymalny do charakteru i skali dotyczących go zagrożeń, ukierunkowanych na przeciwdziałanie, wykrywanie i reagowanie na nadużycia.

Efektem podejmowanych przez nas działań ma być pełna zdolność Grupy Kapitałowej LOTOS do:

 • minimalizowania możliwości wystąpienia nadużyć,
 • ograniczania szkodliwych skutków nadużyć,
 • mobilizowania zasobów przyspieszających powrót organizacji do sytuacji poprzedzającej wystąpienie zdarzeń o charakterze nadużyć.

Na co jesteśmy narażeni?

W Grupie Kapitałowej LOTOS w ramach zestawu ryzyk korporacyjnych zdefiniowaliśmy ryzyko nadużyć. Przez nadużycia rozumiemy celowe działanie lub zaniechanie działania, stanowiące złamanie przepisów prawa lub zasad obowiązujących w naszej organizacji. Osoba, która się go dopuszcza, odnosi nieuprawnione korzyści. Jego rezultatem mogą być także straty ponoszone przez spółkę. Przez ryzyka nadużyć rozumiemy m.in. wszelkie formy działań korupcyjnych.

W 2015 roku opracowaliśmy mapę ryzyka nadużyć. Wskazuje ona, że w spółkach Grupy Kapitałowej LOTOS - z niewielkimi wyjątkami - największe zagrożenia ryzykiem nadużyć skoncentrowane są w obszarach:

 • procesu przygotowania i realizacji inwestycji,
 • sprzedaży,
 • logistyki,
 • zakupów i gospodarki magazynowej.

Poziom ryzyka nadużyć oszacowaliśmy w oparciu o następujące kryteria:

 • znaczenie obszaru dla realizacji celów strategicznych danej spółki,
 • realizacja przeglądu nadużyciowego lub postępowania wyjaśniającego w obszarze,
 • istotność obszarów w zależności od narażenia na ryzyko nadużyć w zdefiniowanych kategoriach,
 • poziom ryzyka nadużyć postrzegany przez kierownictwo w oparciu o przeprowadzone badanie kwestionariuszowe.

Co jeszcze zrobiliśmy?

 • opublikowaliśmy dedykowane materiały edukacyjne w miesięczniku dla pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS „LOTOSFERA”, 
 • opracowaliśmy materiały na potrzeby e-learningu skierowanego do pracowników nowo zatrudnionych,
 • ukończyliśmy prace operacyjne nad pilotażowymi przeglądami kategorii nadużyć z zakresu nieuprawnionych wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, kradzieży informacji i własności intelektualnej oraz cyberprzestępczości.

W 2015 roku nie odnotowaliśmy w Grupie Kapitałowej LOTOS żadnego przypadku korupcji.

W Grupie Kapitałowej LOTOS staramy się aktywnie przeciwdziałać cyberprzestępczości. W 2015 roku rozpoczęliśmy cykl szkoleń dotyczących bezpieczeństwa użytkowników systemów informatycznych „Security Awarness”. W szkoleniach wzięło udział 468 pracowników Grupy Kapitałowej, w tym 344 przedstawicieli kadry kierowniczej.

100 %

spółek Grupy Kapitałowej LOTOS zostało ocenionych pod kątem ryzyka wystąpienia nadużyć w 2015 roku