6. Zmiana danych prezentowanych we wcześniejszych okresach sprawozdawczych oraz zmiana zasad rachunkowości

W związku ze zmianą klasyfikacji części aktywów trwałych w toku budowy w okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2015 roku, Grupa dokonała zmiany prezentacji w danych porównawczych sprawozdania z sytuacji finansowej przenosząc kwotę 3.771 tys. zł z pozycji Rzeczowe aktywa trwałe do pozycji Pozostałe aktywa niematerialne na dzień 31 grudnia 2014 roku (patrz noty 13.2 i 15.2).

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część