png switch tabelka wykres_liniowy wykres_slupkowy

Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2015

ROZWÓJ
DZIĘKI INNOWACJOM

powrót
poszukiwanie icon poszukiwanie icon

POSZUKIWANIE
I WYDOBYCIE

Poszukiwanie i wydobycie

Obszar działalności Grupy Kapitałowej LOTOS – według stanu na wrzesień 2016

Mapa działalności Grupy Kapitałowej LOTOS
Rekordowe wydobycie węglowodorów

W segmencie poszukiwań i wydobycia węglowodorów LOTOS obecny jest w Polsce, Norwegii oraz na Litwie, pozyskując ropę naftową i gaz ziemny ze złóż morskich i lądowych.

W 2015 roku LOTOS osiągnął rekordowe wydobycie węglowodorów.

Podstawową spółką, odpowiedzialną za rozwój segmentu poszukiwawczo-wydobywczego w Grupie Kapitałowej LOTOS jest LOTOS Petrobaltic.

Za rozwój działalności na Norweskim Szelfie Kontynentalnym odpowiada LOTOS Exploration & Production Norge. Aktualnie LOTOS Norge posiada koncesje na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej na Morzu Północnym i Norweskim.

LOTOS Petrobaltic jest właścicielem firmy AB Geonafta (obecnie LOTOS Geonafta), wydobywającej ropę naftową ze złóż lądowych, zlokalizowanych na Litwie.

powrót
produkcja icon produkcja icon

PRODUKCJA
 

Produkcja


ikonka

10,2 mln ton

łączny przerób ropy w gdańskiej rafinerii

Rafineria Grupy LOTOS w Gdańsku o nominalnej mocy przerobowej 10,5 mln ton ropy naftowej rocznie jest jednym z najmłodszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie oraz przyjaznych ekologicznie kompleksów rafineryjnych w Europie.

Stan technologiczny rafinerii jest w dużej mierze wynikiem realizacji przez Grupę LOTOS Programu 10+ zakończonego w 2011 roku, który był największym przemysłowym projektem inwestycyjnym w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu pod względem poniesionych nakładów inwestycyjnych (5,6 mld zł).

Kontynuacją procesu technologicznego unowocześniania rafinerii oraz naturalnym zakończeniem technologicznego łańcucha przerobu ropy naftowej powstałego w ramach Programu 10+ jest Projekt EFRA (Efektywna Rafinacja) – innowacyjność na miarę XXI wieku. To realizowana przez LOTOS inwestycja w instalację opóźnionego koksowania, umożliwiająca bardziej zaawansowany, głębszy przerób ropy naftowej.

ikonka

2,3 mld zł

wartość Projektu EFRA - największej inwestycji przemysłowej realizowanej na Pomorzu
ikonka

co 5 baryłka
ropy naftowej

przerobiona przez rafinerię LOTOSU, pochodzi z kierunku innego niż wschodni

Korzystna strategicznie lokalizacja rafinerii daje istotną przewagę logistyczną w dostępie do surowców oraz kanałów sprzedaży produktów w stosunku do konkurencji w regionie.

Rafineria Grupy LOTOS posiada unikalne połączenie kanałów zaopatrzenia w surowiec zapewniające równoczesny dostęp do dostaw surowców do rafinerii zarówno drogą lądową, za pośrednictwem sieci rurociągów PERN, jak i drogą morską z wielu krajów oraz z własnych złóż. Pozwala to na dywersyfikację dostaw surowca, a także płynną reakcję na zmienność cen produktów naftowych i gatunków rop naftowych.

powrót
sprzedaz icon sprzedaz icon

SPRZEDAŻ
 

Sprzedaż


Działalność handlowa Grupy Kapitałowej LOTOS w 2015 roku prowadzona była w ramach Grupy LOTOS oraz spółek: LOTOS Paliwa, LOTOS Oil, LOTOS Asfalt i LOTOS-Air BP Polska.

ikonka

476 stacji

pod marką LOTOS i LOTOS Optima

Grupa LOTOS realizowała swoją działalność w kraju (sprzedaż do koncernów zagranicznych) oraz poprzez eksport drogą morską i lądową. Natomiast spółki prowadziły produkcję i sprzedaż na rzecz branży paliwowej, olejowej i asfaltowej.

Grupa Kapitałowa LOTOS sprzedawała paliwa na krajowym rynku detalicznym wyłącznie za pośrednictwem spółki LOTOS Paliwa.

Na rynku hurtowym Grupa Kapitałowa LOTOS realizowała sprzedaż zarówno poprzez Grupę LOTOS – zaopatrując koncerny międzynarodowe oraz kluczowych klientów, a także za pośrednictwem spółki LOTOS Paliwa – w transakcjach zawieranych z odbiorcami hurtowymi oraz niezależnymi operatorami.

ikonka

10,9 mln ton
produktów

sprzedanych w segmencie produkcji i handlu
ikonka

O 8,1%

więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego

Wzrost produkcji i sprzedaży Grupy Kapitałowej LOTOS był efektem bardzo korzystnych marż rafineryjnych utrzymujących się przez większość miesięcy 2015 roku.

Nasza strategia biznesowa

W 2015 roku z sukcesem zakończyliśmy realizację Strategii biznesowej Grupy Kapitałowej LOTOS na lata 2011–2015. Zrealizowaliśmy kluczowe cele, które wyznaczyliśmy w tym dokumencie. Zwiększyliśmy potencjał produkcyjny i poprawiliśmy efektywność operacyjną. Umocniliśmy także pozycję na detalicznym rynku paliw. Proces ten odbywał się z poszanowaniem idei zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, których założenia opisaliśmy w Strategii CSR na lata 2012–2015.
Zobacz więcej
Nasza strategia

Rozwój dzięki innowacjom

Projekty rozwojowe i innowacyjne są stałą częścią inwestycji podejmowanych przez Grupę Kapitałową LOTOS. Wpisane są w nasze biznesowe DNA, pozwalają nam maksymalizować zyski oraz budować wartość dla interesariuszy. Dzięki innowacyjnemu i elastycznemu podejściu, możemy skutecznie sprostać ambitnym wyzwaniom rynkowym, zwiększyć naszą konkurencyjność oraz zapewnić wysoką jakość produktów i usług we wszystkich segmentach naszej działalności.
Zobacz więcej
Nasze innowacje 2015

Dokonania finansowe

Konsekwentnie realizowana przez Grupę Kapitałową LOTOS w 2015 roku strategia zmierzająca do maksymalizacji marży zintegrowanej zaowocowała wzrostem potencjału produkcyjnego i lepszą efektywnością operacyjną, co przyczyniło się do osiągnięcia dobrych wyników na poziomie operacyjnym.
Zobacz więcej
Dokonania finansowe 2015

Model budowy wartości

W 2015 roku rozpoczęliśmy prace nad modelem budowy wartości Grupy Kapitałowej LOTOS i towarzyszącym mu sposobem prowadzenia biznesu. W modelu uwzględniliśmy potencjalne korzyści dla Grupy Kapitałowej LOTOS oraz jej interesariuszy, a także czynniki ich tworzenia. Korzyści generowane w ramach więcej niż jednego kapitału zostały zaprezentowane w modelu jednorazowo, poprzez przypisanie ich do kapitału, dla którego są najbardziej charakterystyczne. Z szerokiego spektrum wskaźników finansowych i pozafinansowych wybraliśmy te, które w największym stopniu przyczyniają się do tworzenia wartości dla Grupy Kapitałowej LOTOS i jej otoczenia.
Nasze kapitały
Korzyści
Nasze wyniki 2015
Jak tworzymy wartość w LOTOSIE

Wybrane wskaźniki prezentujące stopień osiągania przez nas celów długoterminowych w poszczegółowych kapitałach.

Dla Grupy Kapitałowej LOTOS
 • Optymalizacja kosztów
 • Poprawa rentowności
 • Wzrost wiarygodności finansowej
 • Wzrost zysku netto
 • Zwiększenie marży
 • Zdolność finansowania inwestycji rozwojowych
Dla naszych interesariuszy
 • Wpływy podatkowe na poziomie centralnym i lokalnym
 • Przewidywalność kursu akcji i wartości firmy
 • Zysk dla akcjonariuszy / dywidenda
 • Wiarygodny i stabilny finansowo pożyczkobiorca
 • Przychody: 22,7 mld zł
 • Dług netto/oczyszczona EBITDA LIFO = 2,6; EV/EBITDA = 9,78
 • Nakłady inwestycyjne w okresie strategicznym 2011-2015: 4,2 mld zł
 • Kurs akcji LOTOS na 31.12.2015: 27 zł, kapitalizacja: 5 mld zł

  Zobacz więcej

Kapitał finansowy

Kapitał finansowy to materialny zasób organizacji, rozumiany jako pula środków dostępnych w związku z funkcjonowaniem danej organizacji. Pojęcie odnosi się zarówno do dostępnego kapitału, jak i zadłużenia oraz możliwości jego finansowania.

Jak tworzymy wartość w Grupie Kapitałowej LOTOS?

Naszym nadrzędnym celem jest maksymalizacja wartości Grupy Kapitałowej LOTOS dla właścicieli. Aby ten cel osiągnąć, dbamy o optymalizację struktury kapitału przedsiębiorstwa, zarządzamy Spółką w sposób zapewniający jej płynność finansową i właściwy poziom zapasów operacyjnych. Wiemy, że maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa dla jego właścicieli nie jest możliwa bez inwestycji, dlatego dbamy o zachowanie właściwego poziomu zarówno nakładów inwestycyjnych, jak również remontowych i odtworzeniowych. Zapewniamy naszym inwestycjom niezbędne finansowanie, mając przy tym na uwadze względy bezpieczeństwa i ochrony majątku przedsiębiorstwa. Ostatecznie podejmujemy starania ukierunkowane na maksymalizację wartości sprzedaży, w tym towarów wysokomarżowych.

Dla Grupy Kapitałowej LOTOS
 • Zapewnienie wysokiej jakości produktu
 • Efektywne wykorzystanie infrastruktury
 • Bezpieczna i stabilna produkcja
 • Pozyskanie nowych i utrzymanie dotychczasowych klientów
 • Ograniczanie poziomu ryzyka operacyjnego
Dla naszych interesariuszy
 • Dostępne produkty o oczekiwanej jakości
 • Wiarygodny kontrahent i partner biznesowy
 • Zapewnienie bezpieczeństwa w otoczeniu i w sąsiedztwie zakładów produkcyjnych
 • Wydobycie ropy i gazu w ramach Grupy Kapitałowej LOTOS (poziom wydobycia uwzględnia produkcję roczną pakietu Sleipner zgodnie z efektywną datą transakcji 01.01.2015 r.): 10,4 mln boe
 • Wielkość rezerw ropy i gazu w kategorii 2P w ramach Grupy Kapitałowej LOTOS: 66,8 mln boe

  Zobacz więcej
 • Łączny przerób ropy: 10,2 mln ton
 • Marża rafineryjna: 7,77 USD/bbl
 • Udział w krajowym rynku paliw: 31,2%
 • 10,5% udziałów w detalicznym rynku paliw płynnych w Polsce oraz 3. miejsce na krajowym rynku detalicznym wg POPiHN

  Zobacz więcej [1] [2]

Kapitał produkcyjny

Kapitał produkcyjny to materialny zasób organizacji, który w zależności od specyfiki branży stanowią m.in budynki, sprzęt, maszyny, technologie, infrastruktura (np. drogi, mosty, oczyszczalnie wody czy ścieków) użytkowane i wykorzystywane w procesie produkcji dóbr i usług.

Jak tworzymy wartość w Grupie Kapitałowej LOTOS?

Optymalizacja oferty produktowej oraz rozwijanie sieci stacji paliw to cele, jakie stawiamy sobie jako przedsiębiorstwo. Nasz kapitał produkcyjny budujemy pozyskując nowe koncesje wydobywcze oraz efektywnie wykorzystując dotychczasowe. Otoczenie, w którym funkcjonujemy wymaga od nas aktywnego poszukiwania możliwości dywersyfikacji dostaw ropy naftowej i innych surowców, pozwalając chociażby na zapewnienie elastyczności przerobowej. Dążymy do optymalizacji procesów produkcyjnych, w tym celu wdrażamy innowacyjne technologie, efektywnie wykorzystujemy nasz majątek produkcyjny, ograniczamy awaryjność urządzeń i instalacji. w centrum naszego zainteresowania jest poziom ponoszonych kosztów związanych z utrzymaniem pożądanego stanu technicznego urządzeń i instalacji oraz zapewnieniem funkcjonowania systemu utrzymania ruchu. Mając to na uwadze prowadzimy bieżący monitoring kluczowej infrastruktury, traktując jednocześnie priorytetowo potrzebę utrzymania najwyższej jakości oferowanych produktów. Zabiegamy ponadto o zwiększanie własnego potencjału przewozów kolejowych.

Dla Grupy Kapitałowej LOTOS
 • Kultura wspierania innowacyjności
 • Oszczędności operacyjne
 • Nowe technologie
 • Aktywne budowanie przewagi konkurencyjnej
 • Rozwój innowacyjnych produktów i usług
 • Pozyskanie nowych i utrzymanie dotychczasowych klientów
 • Wzrost wartości marki
Dla naszych interesariuszy
 • Wizerunek firmy proinnowacyjnej
 • Pożądany partner instytucji naukowych
 • Możliwość realizacji projektów badawczych w partnerstwie z biznesem
 • Produkt o wysokiej jakości
 • Wartość marki: 1,4 mld zł
 • Liczba projektów R&D: 31
 • Ilość wprowadzonych nowych/istotnie zmodernizowanych produktów: 12
 • Liczba współpracujących jednostek naukowo-badawczych i centrów badawczych: 14

  Zobacz więcej

Kapitał intelektualny

Kapitał intelektualny to niematerialny zasób organizacji, bazujący na wiedzy. Kapitał ten integruje czynniki takie jak:
inwestycje organizacji w badania i rozwój, wdrażane innowacje oraz możliwości kreatywne i intelektualne wśród pracowników.

Jak tworzymy wartość w Grupie Kapitałowej LOTOS?

Grupa Kapitałowa LOTOS rozwija się bazując na kulturze innowacyjności. Poszukujemy i wdrażamy nowe, innowacyjne technologie. Dbamy o zapewnienie takiego poziomu nakładów, które umożliwiają efektywne prowadzenie badań i odnotowywanie z tego tytułu pożądanych korzyści, inicjując i realizując projekty aktywnie wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie, które tkwią w naszej organizacji i jej pracownikach. Efektywnie korzystamy z naszych patentów i zabiegamy o pozyskiwanie kolejnych, mając na względzie potrzebę ciągłego doskonalenia naszej organizacji i zachodzących w niej procesów.

Dla Grupy Kapitałowej LOTOS
 • Wykwalifikowana i zmotywowana kadra
 • Pobudzanie innowacyjności oraz stały rozwój pracowników
 • Transfer wiedzy wewnątrz organizacji
 • Bezpieczeństwo kadrowe oraz efektywne zarządzanie sukcesją
 • Ograniczanie kosztów związanych z rekrutacją i rotacją pracowników
Dla naszych interesariuszy
 • Atrakcyjne, stabilne miejsce pracy
 • Możliwość rozwoju
 • Profesjonalna obsługa klientów i kontrahentów
 • Dostęp do unikalnych kompetencji i know-how
 • Współpraca oraz przepływ wiedzy pomiędzy partnerami biznesowymi
 • Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie zakładów i stacji paliw
 • Nakłady na szkolenia: 4,9 mln zł/rocznie
 • Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na pracownika: ok. 22 godzin
 • Liczba złożonych aplikacji: 15 780, w tym 8 500 przez serwis www.kariera.lotos.pl
 • Wskaźnik wypadkowości LTIF: 3,4

  Zobacz więcej

Kapitał ludzki

Kapitał ludzki to niematerialny zasób organizacji, na który składają się indywidualne kompetencje, doświadczenia i motywacje pracowników, a także ich zdolność do rozwoju.

Jak tworzymy wartość w Grupie Kapitałowej LOTOS?

Kapitał organizacji tworzą ludzie, dlatego dbamy o ich rozwój i realizujemy programy mające na celu stały wzrost poziomu kompetencji naszych pracowników.
Na bieżąco wzmacniamy naszą organizację o wykwalifikowane kadry, jednocześnie starając się efektywnie wykorzystywać dostępny w organizacji potencjał i doświadczenie. Kształtujemy środowisko pracy w taki sposób, aby było przyjazne dla pracowników. Rozwijamy ponadto kulturę organizacyjną opartą i zarządzaną przez wartości.

Dla Grupy Kapitałowej LOTOS
 • Akceptacja społeczna dla realizowanych inwestycji i bieżącego funkcjonowania
 • Zwiększenie efektywności realizacji procesów w firmie
 • Pozytywny wizerunek firmy i zaufanie wśród interesariuszy
 • Możliwości nawiązywania długoterminowej współpracy
Dla naszych interesariuszy
 • Współpraca z partnerem godnym zaufania
 • Możliwość skorzystania z większej oferty wydarzeń kulturalnych i sportowych
 • Realizacja projektów prośrodowiskowych przez eksperckie organizacje i instytucje
 • Możliwość uczestnictwa / bycia beneficjentem inicjatyw społecznych wspieranych przez Spółkę
 • Stymulowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz szkolnictwa i edukacji (współpraca ze szkołami i uczelniami, kołami naukowymi)
 • Nakłady na programy społeczne: ponad 5 mln zł
 • Wartość przekazanych darowizn przez Fundację LOTOS: 762 tys. zł
 • Satysfakcja klienta: wskaźnik relacji i lojalności klientów Grupy Kapitałowej LOTOS wynosi 76 punktów według metodologii TRIM

  Zobacz więcej [1] [2]

Kapitał społeczny

Kapitał społeczny to niematerialny zasób organizacji, którego wartość opiera się na wzajemnych korzyściach wynikających z zaufania i dobrej jakości relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem społecznym.

Jak tworzymy wartość w Grupie Kapitałowej LOTOS?

Jesteśmy świadomi naszego wpływu na społeczeństwo i staramy się nim efektywnie zarządzać. Dbamy o budowanie partnerskich relacji z naszymi dostawcami, kontrahentami oraz klientami. Staramy się zapewnić im wysoką jakość obsługi, ograniczając tym samym liczbę reklamacji oraz podnosząc poziom satysfakcji naszych klientów i współpracowników. w  łańcuchu wartości zapewniamy miejsce lokalnym dostawcom, starając się zarówno wykorzystywać tkwiący w nich potencjał, jak również wspierać ich dalszy rozwój. Partycypujemy w międzynarodowych i krajowych stowarzyszeniach branżowych - czerpiemy z doświadczeń innych organizacji oraz zasilamy je swoim potencjałem. Pamiętamy o naszym najbliższym otoczeniu społecznym i konsekwentnie realizujemy projekty ze sfery zaangażowania społecznego, a przeprowadzając kampanie wizerunkowe nie zapominamy o wymiarze społecznym.

Dla Grupy Kapitałowej LOTOS
 • Ograniczenie negatywnego wpływu oraz ryzyk z obszaru ochrony środowiska
 • Zwiększanie efektywności operacyjnej
 • Pozytywny wizerunek Grupy Kapitałowej LOTOS jako firmy działającej z poszanowaniem środowiska
Dla naszych interesariuszy
 • Możliwość współpracy z partnerem minimalizującym skalę oddziaływań środowiskowych
 • Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie lokalnej społeczności
 • Ograniczanie skali ryzyka inwestycyjnego
 • Inwestycje proekologiczne: 72 mln zł
 • 50% pobranej wody powtórnie wykorzystanej lub poddanej recyklingowi
 • Współczynnik emisyjności CO2 dla rafinerii w Gdańsku: 29,8 kg CO2/CWT

  Zobacz więcej

Kapitał naturalny

Kapitał naturalny to materialny zasób wykorzystywany przez organizację w procesie produkcji dóbr i usług, na który składają się odnawialne i nieodnawialne zasoby środowiska.

Jak tworzymy wartość w Grupie Kapitałowej LOTOS?

Nasze cele finansowe i produkcyjne realizujemy z troską o środowisko naturalne oraz z poszanowaniem obowiązujących wymogów i regulacji prawnych. Wprowadzamy rozwiązania umożliwiające optymalizację wykorzystania zasobów naturalnych oraz realizujemy projekty prośrodowiskowe podnoszące poziom bezpieczeństwa w naszej działalności. Mając na uwadze dobrostan środowiska naturalnego, dążymy do ograniczania zdarzeń, awarii i wypadków, mogących mieć na nie negatywny wpływ. Również optymalizując rozwiązania w zakresie logistyki i wykorzystując środki transportu pamiętamy o wymiarze środowiskowym podejmowanych przez nas działań.

Nasz wpływ społeczny

Jesteśmy odpowiedzialni za wpływ, jaki wywieramy na otoczenie oraz za sposób, w jaki kształtujemy relacje z działającymi w nim kluczowymi dla nas grupami społecznymi i biznesowymi, w tym z pracownikami Grupy Kapitałowej LOTOS oraz naszymi klientami.
Zobacz więcej
Dokonania społeczne 2015