Szanse i mocne strony Grupy Kapitałowej LOTOS

W 2015 roku, podobnie jak inne koncerny z branży naftowej, stanęliśmy przed wieloma wyzwaniami i zagrożeniami:

 • znaczący spadek cen ropy i gazu,
 • niepewność sytuacji rynkowej,
 • stagnacja popytu na produkty naftowe w Europie,
 • rosnąca konkurencja ze strony państw Bliskiego Wschodu, USA, Rosji.

Swoją szansę na wzrost wartości oraz dodatnie długofalowe wyniki finansowe upatrujemy w zbudowanych przewagach, do których zaliczamy:

 • wysoki potencjał technologiczny rafinerii, wysoka konwersja i kompleksowość,
 • dywersyfikacja dostaw surowca oraz rosnący dostęp do surowca własnego,
 • rozbudowany własny kanał sprzedaży - sieć stacji paliw pozwalająca zwiększać udział w segmencie detalicznym,
 • rosnący ze strony klientów indywidualnych popyt na paliwa w Polsce,
 • konsekwentna realizacja kolejnych etapów rozwoju,
 • nadmorskie położenie ułatwiające import ropy i eksport produktów naftowych,
 • optymalne i pełne wykorzystanie posiadanych aktywów,
 • generowanie przepływów pieniężnych na różnych etapach łańcucha wartości,
 • pozytywny wizerunek firmy zaangażowanej społecznie i jednego z liderów zrównoważonego rozwoju w Polsce.

Więcej informacji na temat ryzyk i szans oraz zarządzania nimi znajduje się w Sprawozdaniu Zarządu Grupy Kapitałowej LOTOS za rok 2015.