Raportowanie zintegrowane w Grupie Kapitałowej LOTOS

Zintegrowany Raport Roczny 2015 Grupy Kapitałowej LOTOS odnosi się do działalności organizacji w roku obrotowym 2015, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Poprzedni zintegrowany raport roczny ukazał się w 2015 roku. W ramach nowego procesu raportowania, raport za 2014 rok został poddany analizie pod kątem realizacji wytycznych IIRC – na jej podstawie sformułowano rekomendacje, które posłużyły do ulepszenia procesu. Obecny raport jest siódmym raportem zintegrowanym Grupy Kapitałowej LOTOS.


Infografika z liczbą raportów zintegrowanych Grupy Kapitałowej LOTOS

Co wyróżnia nasz raport?
 • Raport pozafinansowy Grupy Kapitałowej LOTOS był obecny w 8 z 9 dotychczasowych edycji Konkursu Raporty Społeczne,
 • W 2008 roku Grupa LOTOS zwyciężyła w Konkursie Raporty Społeczne. W latach 2009, 2010 i 2015 opracowane raporty zostały wyróżnione przez jury Konkursu,
 • Jako jedna z pierwszych spółek (w branży, a także w gronie wszystkich uczestników Konkursu) przyjęła zintegrowane podejście do raportowania. W latach 2007-2015 w ramach 9 edycji Konkursu Raporty Społeczne zaprezentowano 13 raportów zintegrowanych, z czego 3 były przygotowane przez Grupę LOTOS.

Raport za 2015 rok, poza Grupą LOTOS S.A.  po raz pierwszy obejmuje swoim zasięgiem, gdzie jest to istotne, wszystkie spółki bezpośrednio zależne:

 • LOTOS Petrobaltic S.A.
 • LOTOS Oil Sp. z o.o.
 • LOTOS Asfalt Sp. z o.o.
 • LOTOS Serwis Sp. z o.o.
 • LOTOS Paliwa Sp. z o.o.
 • LOTOS Lab Sp. z o.o.
 • LOTOS Infrastruktura S.A.
 • LOTOS Terminale S.A.
 • LOTOS Kolej Sp. z o.o.
 • LOTOS Ochrona Sp. z o.o.
 • LOTOS Straż Sp. z o.o.

Dodatkowo, ze względu na ich szczególne znaczenie, charakter działalności i skalę oddziaływania na otoczenie, do raportowania części wskaźników włączono także wybrane spółki pośrednio zależne:

 • AB LOTOS Geonafta
 • LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o.
 • RCEkoenergia Sp. z o.o.
   
 • Energobaltic Sp. z o.o.
 • LOTOS Exploration and Production Norge AS.

Przy czym zakres raportowania danych dla spółki LOTOS E&P Norge AS jest ograniczony w stosunku do pozostałych ze względu na fakt, że spółka jest licencjobiorcą, przez co wszystkie kwestie środowiskowe (i inne kwestie operacyjne) są raportowane przez operatorów.

Konsekwencją opisanych wyżej zmian są różnice w sposobie prezentacji niektórych wskaźników i ograniczenia w zakresie ich porównywalności.