Gospodarka odpadami

Grupa Kapitałowa LOTOS realizuje postanowienia decyzji oraz przepisów prawa unijnego i krajowego, dokładając starań, aby gospodarka odpadami prowadzona była w sposób bezpieczny dla środowiska.

Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem
Waga odpadów [Mg]  
Metoda postępowania Odpady inne niż niebezpieczne Odpady niebezpieczne
Powtórne wykorzystanie odpadu 148,93 0,00
Recykling (w tym recykling organiczny, np. kompostowanie) 6 343,92 10 038,46
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii) 2 562,51 677,4
Spalanie (albo wykorzystanie jako paliwo) 13,26 265,73
Składowanie na składowiskach odpadów 130,61 17,58
Wprowadzanie do głębokich studni 0,00 0,00
Przechowywanie na terenie zakładu 92,89 1 221,46
Inne 2 815,54 864,12
SUMA 12 107,65 13 084,74

Wskaźnik obejmuje następujące spółki: Grupa LOTOS, AB LOTOS Geonafta, LOTOS Oil, LOTOS Petrobaltic, Energobaltic, LOTOS Kolej, LOTOS Infrastruktura, LOTOS Asfalt, LOTOS Serwis, LOTOS Paliwa, LOTOS Terminale, LOTOS Straż, LOTOS Lab, LOTOS Ochrona, LOTOS Biopaliwa, RCEkoenergia.

Waga transportowanych, importowanych, eksportowanych lub przetworzonych odpadów uznanych za niebezpieczne oraz odsetek odpadów przemieszczanych transgranicznie
Informacje nt. odpadów niebezpiecznych (Mg) 
Łączna waga transportowanych odpadów niebezpiecznych, w tym: 11 689,88
Łączna waga importowanych odpadów niebezpiecznych 0,00
Łączna waga eksportowanych odpadów niebezpiecznych 31,88
Łączna waga przetworzonych odpadów niebezpiecznych 3 226,04
Odsetek odpadów niebezpiecznych przemieszczanych transgranicznie 0,27%

Wskaźnik obejmuje następujące spółki: Grupa LOTOS, LOTOS Oil, LOTOS Petrobaltic, Energobaltic, LOTOS Kolej, LOTOS Infrastruktura, LOTOS Asfalt, LOTOS Serwis, LOTOS Paliwa, LOTOS Terminale, LOTOS Lab, LOTOS Ochrona, RCEkoenergia, LOTOS Biopaliwa.

Główną pozostałością procesów wiercenia są odpady wiertnicze (płuczka wiertnicza i zwierciny), które po wyniesieniu na powierzchnię są kierowane do systemu oczyszczania.

W LOTOS Petrobaltic całkowita ilość odpadów wiertniczych powstałych przy użyciu wodnego płynu wiertniczego wyniosła 235,76 Mg, z czego 73,44 Mg zwiercin i 152,96 Mg płuczki zostało przekazanych do odzyskania odpadu, natomiast 9,36 Mg zwiercin uległo spaleniu.

W AB LOTOS Geonafta całkowita ilość odpadów wiertniczych powstałych przy użyciu wodnego płynu wiertniczego wyniosła 2 206,84 Mg. Większość związków wykorzystanych w 2015 r. była biodegradowalna. Wszystkie odpady wiertnicze (płuczka i zwierciny) zostały przetransportowane do zakładu oczyszczania odpadów. 

W Grupie Kapitałowej LOTOS preferowane są ekologiczne metody zagospodarowania odpadu, takie jak recykling i odzysk, natomiast wyraźnie są ograniczane metody nieekologiczne, takie jak spalanie bez odzysku energii, składowanie i inne formy utylizacji.