LOTOS Lab

Główną jednostką koncentrującą i koordynującą działania badawczo-rozwojowe Grupy Kapitałowej LOTOS jest LOTOS Lab. W lipcu 2015 roku powołano pion dyrektora ds. badań i rozwoju oraz zespół ds. projektów badawczo-rozwojowych, którego zadaniem jest wsparcie spółek Grupy Kapitałowej LOTOS w zakresie: 

  • systematycznej identyfikacji i gromadzenia pomysłów projektowych,
  • poprawy dostępności osób zainteresowanych do portfolio projektów,
  • uczestnictwa z głosem doradczym w spotkaniach dotyczących nawiązania współpracy naukowo-badawczej z podmiotami zewnętrznymi,
  • analizy dokumentacji programów finansujących badania i kojarzenia pomysłów projektowych z potencjalnymi źródłami finansowania,
  • pośrednictwa w kontaktach z instytucjami dysponującymi środkami publicznymi na badania i rozwój oraz punktami informacyjnymi ds. funduszy unijnych i krajowych,
  • przygotowania wniosków projektowych.

LOTOS Lab współpracuje w ramach prac badawczo-rozwojowych w oparciu o ramowe umowy z następującymi podmiotami: 

  • Wydziałem Chemicznym Politechniki Gdańskiej,
  • Wydziałem Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej,
  • Instytutem Nafty i Gazu,
  • Instytutem Badawczym Dróg i Mostów.