Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS

  PLN’000 EUR’000
za rok zakończony
31.12.2015
za rok zakończony
31.12.2014
za rok zakończony
31.12.2015
za rok zakończony
31.12.2014
Przychody ze sprzedaży 22.709.442 28.501.887 5.426.649 6.803.496
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) 423.398 (1.393.008) 101.175 (332.516)
Strata przed opodatkowaniem (195.274) (2.123.715) (46.663) (506.938)
Strata netto (263.300) (1.466.372) (62.918) (350.028)
Strata netto przypisana akcjonariuszom Jednostki Dominującej (263.263) (1.466.326) (62.909) (350.017)
Strata netto przypisana udziałom niekontrolującym (37) (46) (9) (11)
Całkowite dochody/(straty) ogółem (544.925) (1.902.137) (130.215) (454.047)
Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane akcjonariuszom
Jednostki Dominującej
(544.888) (1.902.096) (130.206) (454.037)
Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane udziałom niekontrolującym (37) (41) (9) (10)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1.488.069 1.380.488 355.589 329.527
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1.161.975) (958.338) (277.666) (228.759)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 114.719 (597.271) 27.413 (142.571)
Przepływy pieniężne netto razem 440.813 (175.121) 105.336 (41.803)
Podstawowa strata netto na jedną akcję
(w złotych/EUR)
(1,42) (10,11) (0,34) (2,41)
Rozwodniona strata netto na jedną akcję
(w złotych/EUR)
(1,42) (10,11) (0,34) (2,41)
  PLN’000 EUR’000
Stan na
31.12.2015
Stan na
31.12.2014
Stan na
31.12.2015
Stan na
31.12.2014
Aktywa razem 19.169.332 18.947.157 4.498.259 4.445.290
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom
Jednostki Dominującej
7.712.060 8.258.288 1.809.706 1.937.519
Udziały niekontrolujące 138 175 32 41
Kapitał własny razem 7.712.198 8.258.463 1.809.738 1.937.560

W celu przeliczenia pozycji wykazanych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na EUR zastosowano następujące kursy wymiany:

Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono stosując średni kurs NBP obowiązujący w dniu kończącym okres sprawozdawczy:

na dzień 31.12.2015 na dzień 31.12.2014
1 EUR = 4,2615 PLN 1 EUR = 4,2623 PLN

Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono stosując kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego okresu sprawozdawczego:

za rok zakończony
31.12.2015
za rok zakończony
31.12.2014
1 EUR = 4,1848 PLN 1 EUR = 4,1893 PLN