37. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 2 marca 2016 roku.

Podpisy członków Zarządu oraz osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych Grupy LOTOS S.A.

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny  
Paweł Olechnowicz
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych  
Mariusz Machajewski
Wiceprezes Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia  
Zbigniew Paszkowicz
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju  
Marek Sokołowski
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu  
Maciej Szozda
Główny Księgowy  
Tomasz Południewski

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część