Wskaźniki płynności

Reset
Sortuj rosnąco
Sortuj malejąco

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
 
Płynność szybka                
Aktywa obrotowe mln zł 5 118,9 6 847,4 8 705,3 8 501,2 8 304,1 7 154,9 6 723,2
Zapasy mln zł -3 023,1 -4 506,8 -5 855,8 -5 963,0 -5 728,9 -3 917,1 -3 917,1
Zobowiązania krótkoterminowe mln zł 2 769,5 5 150,5 6 726,3 5 538,9 5 413,2 5 222,9 5 425,9
Płynność szybka   0,76 0,45 0,42 0,46 0,48 0,62 0,52
   
Płynność bieżąca                
Aktywa obrotowe mln zł 5 118,9 6 847,4 8 705,3 8 501,2 8 304,1 7 154,9 6 723,2
Zobowiązania krótkoterminowe mln zł 2 769,5 5 150,5 6 726,3 5 538,9 5 413,2 5 222,9 5 425,9
Płynność bieżąca   1,85 1,33 1,29 1,53 1,53 1,37 1,24
   
Kapitał pracujący                
Aktywa obrotowe mln zł 5 118,9 6 847,4 8 705,3 8 501,2 8 304,1 7 154,9 6 723,2
Zobowiązania krótkoterminowe mln zł -2 769,5 -5 150,5 -6 726,3 -5 538,9 -5 413,2 -5 222,9 -5425,9
Kapitał pracujący   2 349,0 1 696,9 1 979,0 2 962,3 2 890,9 1 932,0 1 297,0
   
Wskaźnik udziału kapitału pracującego w całości aktywów                
Aktywa mln zł 15 216,0 17 727,4 20 396,6 20 005,0 20 284,8 18 947,3 19 169,3
Kapitał pracujący mln zł 2 349,0 1 696,9 1 979,0 2 962,3 2 890,9 1 932,0 1 297,0
Udział kapitału pracującego w aktywach % 15,44 9,57 9,70 14,81 14,25 10,20 6,77
   
Wskaźnik aktywów do kapitałów własnych                
Aktywa mln zł 15 216,0 17 727,4 20 396,6 20 005,0 20 284,8 18 947,3 19 169,3
Kapitały własne mln zł 6 846,2 7 513,5 7 782,4 9 066,4 9 189,6 8 258,5 7 878,7
Aktywa do kapitałów własnych   2,22 2,36 2,62 2,21 2,21 2,29 2,43

Płynność szybka - stosunek aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy do wartości zobowiązań krótkoterminowych (dane z końca okresu)

Płynność bieżąca - stosunek aktywów obrotowych do wartości zobowiązań krótkoterminowych (dane z końca okresu)

Kapitał pracujący - wartość aktywów obrotowych pomniejszonych o zobowiązania krótkoterminowe (dane z końca okresu)

Udział kapitału pracującego w całości aktywów - stosunek kapitału pracującego do wartości aktywów (dane z końca okresu)

Aktywa do kapitałów własnych - aktywa (dane z końca okresu) do kapitałów własnych