Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów - kwartalnie

Reset
Sortuj rosnąco
Sortuj malejąco

1Q08

2Q08

3Q08

4Q08

2008

1Q09

2Q09

3Q09

4Q09

2009

1Q10

2Q10

3Q10

4Q10

2010

1Q11

2Q11

3Q11

4Q11

2011

1Q12

2Q12

3Q12

4Q12

2012

1Q13

2Q13

3Q13

4Q13

2013

1Q14

2Q14

3Q14

4Q14

2014

1Q15

2Q15

3Q15

4Q15

2015 

1Q16
                                                                                     
Przychody ze sprzedaży mln zł 3 561,5 4 217,9 4 764,2 3 751,1 16 294,7 2 716,6 3 447,9 4 132,0 4 024,5 14 321,0 3 904,9 4 742,7 5 279,8 5 735,4 19 662,8 6 515,2 6 781,4 7 597,5 8 365,5 29 259,6 7 832,3 8 384,1 8 568,8 8 288,5 33 073,7 7 168,7 6 106,2 7 787,4 7 496,8 28 559,2 7 177,0 7 199,3 7 549,8 6 575,8 28 501,9 5 131,5 6 641,8 5 710,4 5 225,8 22 709,4 3 935,9
Koszt własny sprzedaży mln zł -3 216,0 -3 559,0 -4 461,7 -4 078,3 -15 315,0 -2 467,0 -3 038,1 -3 658,1 -3 612,6 -12 775,8 -3 498,2 -4 137,2 -4 605,7 -5 028,1 -17 269,2 -5 783,7 -6 130,2 -7 149,3 -7 509,2 -26 572,4 -7 088,2 -7 947,0 -7 596,2 -7 686,6 -30 318,0 -6 828,1 -5 945,4 -7 041,0 -7 064,3 -26 878,9 -6 795,1 -6 650,5 -7 001,4 -7 019,6 -27 466,6 -4 480,4 -5 636,2 -5 189,2 -4 943,3 -20 249,0 -3 393,5
Zysk na sprzedaży mln zł 345,5 658,9 302,5 -327,2 979,7 249,6 409,8 473,9 411,9 1 545,2 406,7 605,5 674,1 707,3 2 393,6 731,5 651,2 448,2 856,3 2 687,2 744,1 437,1 972,6 601,9 2 755,7 340,6 160,8 746,4 432,5 1 680,3 381,9 548,8 548,4 -443,8 1 035,3 651,1 1 005,6 521,2 282,5 2 460,4 542,4
Odpis z tytułu trwałej utraty wartości firmy mln zł 0,0 0,0 0,0 -12,6 -12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Koszty sprzedaży mln zł -161,1 -185,9 -187,0 -203,3 -737,3 -158,9 -169,2 -193,0 -205,3 -726,4 -176,0 -218,6 -236,6 -241,2 -872,4 -222,3 -246,9 -260,6 -270,5 -1 000,3 -241,9 -262,9 -265,7 -280,9 -1 051,4 -251,6 -258,2 -302,8 -293,6 -1 106,2 -267,9 -291,5 -287,9 -314,7 -1 162,1 -292,3 -325,6 -323,5 -343,4 -1 284,9 -304,0
Koszty ogólnego zarządu mln zł -85,4 -67,1 -67,8 -96,5 -316,8 -81,8 -68,9 -75,6 -106,3 -332,6 -78,8 -86,3 -94,6 -117,4 -377,1 -100,5 -97,5 -100,0 -134,3 -432,3 -102,7 -98,7 -104,7 -136,6 -442,7 -108,7 -89,5 -103,5 -127,5 -429,2 -101,0 -114,0 -114,2 -117,9 -447,0 -108,8 -116,5 -106,0 -127,9 -459,1 -106,9
Zysk/(Strata) na pozostałej działalności operacyjnej mln zł -4,3 -20,2 -8,5 -25,8 -58,8 3,8 -13,7 -21,0 -35,5 -66,4 -19,9 -8,3 -10,6 -43,9 -82,7 1,5 10,1 0,6 -308,4 -296,2 -1,5 -936,9 1,6 -99,1 -1 035,9 -6,4 86,6 0,1 -72,1 8,2 4,3 -558,3 -66,7 -198,5 -819,2 17,7 5,2 -185,3 -130,6 -293,0 6,3
Efekt rozliczenia stopniowego przejęcia kontroli
(GK AB LOTOS Geonafta)

mln zł

0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126,4 0,0 0,0 0,0 126,4 0,0 0,0 0,0 61,6 61,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Utrata kontroli nad jednostką zależną mln zł 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,8 -0,2 30,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7 21,0 0,0 0,0 0,0 21,0 0,0 0,0 0,0 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zysk/(Strata) operacyjny mln zł 94,7 385,7 39,2 -665,4 -145,8 12,7 158,0 215,1 64,6 450,4 132,0 292,3 332,3 304,8 1 061,4 537,3 316,9 88,2 143,1 1 085,5 419,0 -861,4 603,8 146,9 308,3 -26,1 -100,3 340,2 -47,2 166,6 17,3 -415,0 79,6 -1 074,9 -1 393,0 267,7 568,7 -93,6 -319,4 423,4 137,8
Zysk/(Strata) na działalności finansowej mln zł 255,4 137,1 -319,1 -457,8 -384,4 -791,6 763,0 514,3 165,3 651,0 -131,2 -1 114,9 966,4 -78,4 -358,1 211,4 -0,7 -525,2 -222,5 -537,0 318,0 -426,3 145,2 16,8 53,7 -196,2 -66,9 39,3 16,7 -207,1 -38,1 -90,8 -175,1 -402,3 -706,3 -377,1 27,7 -171,2 -67,1 -587,6 46,8
Udział w wynikach netto wspólnych przedsięwzięć
wycenianych metodą praw własności

mln zł

0,0
0,0 0,0 26,5 26,5 0,0 0,0 0,0 8,2 8,2 0,0 0,0 0,0 18,6 18,6 2,9 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 4,1 4,1 1,7 -5,3 7,9 -22,4 -18,2 -0,3 -0,1 1,5 -25,4 -24,4 -0,6 -0,2 -0,1 -30,0 -31,1 0,5
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem mln zł 350,1 522,8 -279,9 -1 096,7 -503,7 -778,9 921,0 729,4 238,1 1 109,6 0,8 -822,6 1 298,7 245,0 721,9 751,6 316,2 -437,0 -79,4 551,4 737,0 -1 287,7 749,0 167,8 366,1 -220,6 -172,5 387,4 -52,9 -58,7 -20,8 -505,9 -94,0 -1 502,6 -2 123,7 -109,4 596,2 -264,9 -416,5 -195,3 185,1
Podatek dochodowy mln zł -71,3 -99,8 56,0 229,4 114,3 121,4 -160,3 -149,9 -9,0 -197,8 23,4 176,9 -247,3 6,5 -40,5 -115,0 -46,2 105,7 153,4 97,9 -139,9 758,7 -123,0 66,0 561,8 73,3 46,4 -50,2 28,5 98,1 -11,3 383,4 59,0 226,2 657,3 8,6 -117,6 15,7 25,2 -68,0 -79,1
Zysk/(Strata) netto mln zł 278,8 423,0 -223,9 -867,3 -389,4 -657,5 760,7 579,5 229,1 911,8 24,2 -645,7 1 051,4 251,5 681,4 636,6 270,0 -331,3 74,0 649,3 597,1 -529,0 626,0 233,8 927,9 -147,3 -126,1 337,2 -24,4 39,4 -32,4 -122,5 -35,0 -1 276,4 -1 466,4 -101,4 478,6 -249,2 -391,3 -263,3 -263,3
- przypadający Akcjonariuszom Jednostki
Dominującej

mln zł

267,9
398,0 -237,8 -881,6 -453,5 -650,1 744,7 578,9 227,3 900,8 22,9 -646,0 1 051,0 251,3 679,2 636,3 270,0 -331,4 74,1 649,0 597,0 -528,8 625,9 233,8 927,9 -147,3 -126,1 337,2 -24,4 39,4 -32,4 -122,5 -35,0 -1 276,4 -1 466,3 -101,4 478,6 -249,2 -391,3 -263,3 106,0
- przypadający udziałom niekontrolującym mln zł 10,9 25,0 13,9 14,3 64,1 -7,4 16,0 0,6 1,8 11,0 1,3 0,3 0,4 0,2 2,2 0,3 0,0 0,1 -0,1 0,3 0,1 -0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  mln zł                                                                           0,0 0,0    
Inne całkowite dochody/(straty) mln zł                     -8,1 28,3 -18,9 -4,1 -2,8 128,2 69,5 -428,3 -141,1 -371,7 250,9 -231,7 248,1 89,0 356,3 -164,7 -57,6 199,6 106,8 84,0 -19,4 -17,3 -241,1 -158,0 -435,8 -277,5 62,0 11,7 -77,7 -281,6 130,7
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek
zagranicznych
mln zł
 

 
                  -8,1 28,3 -18,9 -0,4 0,9 -7,5 2,1 56,4 6,8 57,8 -32,1 13,5 -8,7 -11,8 -39,1 16,0 6,0 -20,6 -15,0 -13,7 5,1 -5,1 4,0 41,1 45,1 -3,2 3,4 1,0 4,7 6,0 -4,3
- zabezpieczenia przepływów pieniężnych mln zł                     0,0 0,0 0,0 -0,8 -0,8 165,7 83,7 -585,3 -181,0 -516,9 341,8 -299,5 315,0 114,9 472,2 -223,1 -78,5 271,8 150,5 120,8 -30,2 -15,1 -302,6 -236,8 -584,7 -338,7 72,3 13,2 -102,6 -356,0 166,7
- podatek dochodowy od innych całkowitych
dochodów

mln zł

 
                  0,0 0,0 0,0 -2,9 -2,9 -30,0 -16,3 100,6 33,1 87,4 -58,8 54,3 -58,2 -13,0 -75,7 42,4 14,9 -51,6 -28,5 -22,9 5,7 2,9 57,5 46,7 112,8 64,4 -13,7 -2,5 18,0 66,2 0,0
- pozostałe mln zł                                                             0,0 0,0 0,0 -9,0 -9,0 0,0 0,0 0,0 2,2 2,2 -31,7
                                                                                     
Akcyza i opłata paliwowa                                                                                    
Akcyza i opłata paliwowa mln zł 1 285,2 1 435,1 1 653,7 1 749,0 6 123,0 1 473,1 1 709,6 1 980,0 1 821,9 6 984,6 1 774,0 1 947,9 2 259,0 2 279,6 8 260,5 1 987,5 2 316,4 2 549,7 2 514,9 9 368,5 2 229,9 2 481,3 2 613,7 2 494,4 9 819,3 1 953,5 2 285,3 2 508,5 2 327,2 9 074,5 2 062,8 2 257,9 2 373,5 2 223,2 8 917,4 2 005,4 4 112,2 6 481,7 8 792,7 8 792,7 2 071,2
                                                                                     
EBITDA                                                                                    
Amortyzacja mln zł 79,6 78,2 79,0 78,2 315,0 62,4 67,5 72,5 82,4 284,8 79,8 91,4 102,3 116,4 389,9 123,5 149,9 166,4 168,8 608,6 165,3 164,6 164,5 163,1 657,5 166,8 158,9 154,7 162,1 642,5 214,3 172,6 203,9 218,1 808,9 177,8 186,5 176,0 174,2 714,5 262,5
EBITDA mln zł 174,3 463,9 118,2 -587,2 169,2 75,1 225,5 287,6 147,0 735,2 211,8 383,7 434,6 421,2 1 451,3 660,8 466,8 254,6 311,9 1 694,1 584,3 -696,8 768,3 310,0 965,8 140,7 58,6 494,9 114,9 809,1 231,6 -242,4 283,5 -856,8 -584,1 445,5 755,2 82,4 -145,2 1 137,9 400,3