Grupa LOTOS od ponad 10 lat na GPW


Fluktuacje wyniku spowodowane są zmieniającym się otoczeniem makro; średnia dla lat 2012–2015: 1 666 mln zł.


Stabilny poziom generowania gotówki z działalności operacyjnej; średnia dla lat 2012–2015: 1 408 mln zł.


Poprawiająca się zdolność do obsługi istniejącego poziomu zadłużenia.

Akcje Grupy LOTOS notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od czerwca 2005 roku. Znajdujemy się w indeksie WIG20, czyli 20 największych spółek, których akcje są przedmiotem obrotu GPW oraz w indeksach WIG-Paliwa i RESPECT Index.

Notowania akcji Grupy LOTOS od debiutu

Kurs akcji (zł) i wolumen obrotu (szt.) – od dnia debiutu na GPW


W 2015 roku docelowa cena akcji Grupy LOTOS, szacowana przez biura maklerskie wahała się w przedziale 22,90 zł – 33,50 zł. Faktyczny minimalny kurs zamknięcia w raportowanym roku wyniósł 23,83 zł, zaś maksymalny 33,15 zł. Rok kalendarzowy Spółka zamknęła wyceną akcji na poziomie 27 zł.

Czynniki wpływające na kurs, w tym ważne wydarzenia w Grupie LOTOS:


Pomimo mediany wycen domów maklerskich powyżej 30 zł za akcję Grupy LOTOS, kurs nie wykazywał reakcji na pozytywne informacje w drugiej połowie 2015 roku, dotyczące m.in. pierwszego wydobycia ropy ze złoża B8 oraz umowy z Exxon Mobil o przejęciu aktywów Sleipner i zniżkował, czego pośrednim powodem mogło być tłumienie potencjału wzrostowego przez otwarcie w II połowie 2015 roku krótkich pozycji na walorze LOTOSU.

Struktura rekomendacji biur maklerskich dla akcji Grupy LOTOS w 2015 roku

Cena docelowa akcji Grupy LOTOS wyceniana przez biura maklerskie wahała się w przedziale 22,90–33,50 zł wobec 25,80–54,07 zł w 2014 roku. Akcje Grupy LOTOS w 2015 roku wyceniane były średnio na poziomie 30,47 zł wobec 37,90 rok wcześniej.

Kurs akcji Grupy LOTOS na tle WIG, WIG20/WIG30, WIGPaliwa, RESPECT Index [%]


W 2015 roku notowania akcji Grupy LOTOS zachowywały się lepiej niż trend rynkowy. Indeks obejmujący wszystkie spółki notowane na Głównym Rynku – WIG spadł o 9,6%, a roczna zmiana indeksu WIG20 wyniosła -19,7%. W ujęciu branżowym wzrost odnotował WIG-Paliwa +32,2%, a indeks WIG–Energetyka zanotował spadek o 31,4%. Indeks spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT w 2015 roku spadł o ponad 15,1%.

Polityka dywidendy w Grupie LOTOS

Zawieszenie wypłat dywidendy z zysków lat objętych Strategią biznesową 2011–2015 wynikało z optymalizacji struktury finansowania Grupy Kapitałowej LOTOS. Strategia finansowa Grupy LOTOS zakładała możliwość wypłaty dywidendy na poziomie do 30% zysku netto.

Dywidenda i stopa dywidendy za lata 2006–2015 (zł)
Rok obrotowy Dywidenda Dywidenda na akcję Cena akcji na koniec roku wypłaty dywidendy Stopa dywidendy*
2005 0,0 0,0 44,2 -
2006 40 932 000,0 0,4 49,3 0,7
2007 0,0 0,0 44,5 -
2008 0,0 0,0 12,0 -
2009 0,0 0,0 31,8 -
2010 0,0 0,0 36,4 -
2011 0,0 0,0 23,3 -
2012 0,0 0,0 41,2 -
2013 0,0 0,0 35,5 -
2014 0,0 0,0 27,0 -
2015 0,0 0,0 - -

* Stopa dywidendy – stosunek wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję do ceny akcji.

Historyczne dywidendy na akcję (zł)
Rok obrotowy Dywidenda na akcję % zysku netto Dzień prawa do dywidendy Dzień wypłaty dywidendy
2005 0,0 0,0 - -
2006 0,4 10,1 11.06.2007 nie później niż
31.07.2007
2007 0,0 0,0 - -
2008 0,0 0,0 - -
2009 0,0 0,0 - -
2010 0,0 0,0 - -
2011 0,0 0,0 - -
2012 0,0 0,0 - -
2013 0,0 0,0 - -
2014 0,0 0,0 - -
2015 0.0 0,0 -

* Dzień prawa do dywidendy – dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy

* Dzień wypłaty dywidendy – dzień, w którym wypłaca się dywidendę akcjonariuszom Spółki

Zarząd Grupy LOTOS nie posiada informacji na temat umów, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.

Odpowiedzialni wyróżnieni indeksem

W 2015 roku Grupa LOTOS już po raz dziewiąty weszła do elitarnego grona spółek indeksu RESPECT Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Jest to pierwszy w Europie Środkowo–Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych. Obejmuje firmy działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego (ang. corporate governance), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także z uwzględnieniem czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych.

Grupa LOTOS jest obecna w RESPECT Index od jego powstania w 2009 roku. Do tej pory GPW ogłosiła dziewięć edycji indeksu, a najnowszy skład RESPECT Index – liczący łącznie 23 spółki – obowiązuje od 21 grudnia 2015 roku.
 
Więcej na temat RESPECT Index

Co dla nas oznacza być w gronie RESPECT Index

W Grupie LOTOS każdy z obszarów ujętych w nazwie indeksu znajduje odzwierciedlenie w codziennej praktyce biznesowej. Jako uczestnik RESPECT Index traktujemy je, jako podstawę naszego rozumienia społecznej odpowiedzialności na rynku kapitałowym.

Logo Respect Index
Respect hasła

Więcej na ten temat