Podsumowanie 2015 roku

Dla Grupy Kapitałowej LOTOS, będącej w ścisłej czołówce rynku paliwowego w Polsce, rok 2015 był czasem przemyślanych inwestycji w innowacje, pracowników i zrównoważony rozwój. Poniżej prezentujemy kluczowe wskaźniki finansowe i pozafinansowe osiągnięte przez Grupę Kapitałową LOTOS w 2015 roku:
ikonka

22,7 mld zł

przychody ze sprzedaży
ikonka

2,2 mld zł

oczyszczona EBITDA LIFO*
ikonka

1,5 mld zł

przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej
ikonka

-0,3 mld zł

wynik netto
ikonka

1,4 mld zł

nakłady inwestycyjne w 2015 roku
ikonka

10,5%

udziałów w detalicznym rynku paliw
ikonka

31,2%

udziałów w rynku paliw łącznie
ikonka

28,4 tys. boe**/dzień

łączne wydobycie węglowodorów
ikonka

10,2 mln ton

łączny przerób roby
ikonka

11,2 mln ton

łączna sprzedaż produktów
ikonka

72 mln zł

nakłady na inwestycje proekologiczne
ikonka

4 850

osób zatrudnionych w Grupie Kapitałowej LOTOS
ikonka

476

stacji paliw LOTOS
ikonka

234

przeprowadzone staże i praktyki
ikonka
od

2009 roku

w RESPECT Index
ikonka

1,4 mld zł

wartość marki LOTOS
ikonka

0

ciężkich wypadków w 2015 roku
ikonka
ponad

5 mln zł

nakłady na programy społeczne

*EBITDA LIFO - Zysk operacyjny powiększony o amortyzację, z wyłączeniem: wpływu zdarzeń jednorazowych oraz tzw. efektu LIFO (różnicy w wycenie rozchodu zapasów wg metody LIFO – Last In First Out „Ostatnie weszło, pierwsze wyszło” oraz wg metody kosztu średnioważonego).

**boe - baryłek ekwiwalentu ropy naftowej.