Wsparcie, które przynosi efekty

Realizowane przez Grupę Kapitałową LOTOS programy i akcje społeczne wynikają ze zdiagnozowanych potrzeb lokalnych społeczności, a wiele z nich odbywa się w ścisłych partnerstwach międzysektorowych. Wiedzę zdobywamy zarówno poprzez badania respondentów realizowane na grupie ponad 1000 osób reprezentujących mieszkańców regionów, w których prowadzimy działalność biznesową, a także z okolic zakładów produkcyjnych Grupy Kapitałowej LOTOS. Co roku przygotowujemy ankietę ewaluacyjną kierowaną do naszych stałych partnerów społecznych, aby ocenili nas pod względem dialogu, jakości współpracy i otwartości na komunikację. Obok pytań o jakość współpracy, zarówno z Grupą LOTOS jak i Fundacją LOTOS, w którym ponad 90% badanych odpowiedziało dobrze lub bardzo dobrze, pytamy także o realizację celu, który jest determinantem naszej strategii CSR. Na pytanie: Czy według Pani/Pana opinii Grupa LOTOS poprzez podejmowane działania przyczynia się do trwałego rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych istotnych dla otoczenia lokalnego? 81% ankietowanych odpowiedziało zdecydowanie tak oraz tak.

Diagnoza społeczna odbywa się w oparciu o schematy spotkań z partnerami społecznymi, z którymi współpracuje Spółka, jak również poprzez uczestnictwo w konsultacjach, grupach roboczych i konferencjach z udziałem różnorodnych podmiotów z sektorów: samorządowego, biznesowego i pozarządowego. Flagowym projektem, w wyniku którego dochodzi do nawiązywania kolejnych partnerstw i realizacji projektów z zakresu m.in. przedsiębiorczości społecznej czy wspierania inicjatyw lokalnych jest Forum Inicjowania Rozwoju.

Realizując Strategię Społecznej Odpowiedzialności w latach 2012–2015 w obszarze integracji z otoczeniem lokalnym skoncentrowaliśmy się na zapewnieniu przychylności społeczności lokalnych oraz wzmocnieniu reputacji przedsiębiorstwa społecznie zaangażowanego. Nasze cele osiągaliśmy podejmując działania przyczyniające się do trwałego rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych. Pozytywne efekty naszych działań widoczne są zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i regionów, w których działamy, czyli głównie w województwie pomorskim oraz powiatach: bielskim i jasielskim.

Szczęśliwa trzynastka LOTOSU

Grupa LOTOS jako partner strategiczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu zgłasza swoje projekty do raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. W jego edycji z 2015 roku znalazło się aż 13 dobrych praktyk naszej spółki.