Głos interesariuszy – istotny element procesu raportowania

Dlaczego interesariusze są dla nas ważni i jak ich identyfikujemy?

Nasze strategicznie podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu wyraża się w budowaniu pozytywnych relacji ze wszystkim interesariuszami i prowadzi do wzrostu -  tak cennego dla nas -  zaangażowania z ich strony. Dążymy do tego, by w procesie podejmowania decyzji gospodarczych, społecznych i środowiskowych uwzględniać interesy poszczególnych grup – istotnych dla prowadzonej przez nas działalności. Dokładamy również starań, by zapewnić naszym interesariuszom dostęp do terminowej i dostosowanej do ich zróżnicowanych potrzeb komunikacji. 

Zdajemy sobie sprawę z olbrzymiej roli, jaką relacje z interesariuszami odgrywają w procesie budowania wartości naszej firmy. Dzięki współpracy i otwarciu na komunikację z nimi czerpiemy cenną wiedzę, jak rozwijać i udoskonalać naszą organizację oraz budować jej pozytywny wizerunek.

Kluczowych interesariuszy identyfikujemy w oparciu o:
 • wpływ, jaki wywierają na organizację,
 • wpływ, jaki organizacja wywiera na nich,
 • regiony kluczowe dla naszej działalności: województwo pomorskie na północy Polski oraz Czechowice - Dziedzice oraz Jasło na południu.
Mapa interesariuszy
Otoczenie wewnętrzne Otoczenie społeczne Otoczenie rynkowe
Pracownicy  Społeczności lokalne  Wykonawcy i podwykonawcy 
Spółki grupy kapitałowej Organizacje pozarządowe Dostawcy 
Organizacje związkowe Jednostki samorządu terytorialnego  Odbiorcy i klienci 
Rada Pracowników Administracja rządowa Partnerzy biznesowi
Instytuty naukowo-badawcze i ośrodki edukacyjne  Firmy konkurencyjne
Organizacje pracodawców Organizacje branżowe i instytucje międzynarodowe
Media Organizacje kontrolne i monitorujące
Środowisko przyrodnicze Uczestnicy rynku kapitałowego 
Potencjalni pracownicy

- Na niebiesko zaznaczono grupy, które w tegorocznym procesie określono jako priorytetowe.

Jak angażujemy naszych interesariuszy?

Dyskusja z interesariuszami, koncentrująca się wokół zagadnień związanych z wpływem naszej organizacji na społeczeństwo oraz środowisko, dostarcza cennych wskazówek, w jaki sposób możemy poprawiać wyniki oraz lepiej zrozumieć potrzeby otoczenia, w którym działamy. W celu zdobycia jak najszerszego zakresu wiedzy badania, które przeprowadzamy obejmują zarówno interesariuszy wewnątrz organizacji, czyli naszych pracowników, jak i interesariuszy zewnętrznych. 

Na przełomie 2015 i 2016 roku przeprowadziliśmy badanie opinii wśród kluczowych grup interesariuszy Grupy Kapitałowej LOTOS. Jego nadrzędnym celem było zdobycie wiedzy umożliwiającej właściwe przygotowanie zapisów nowej Strategii społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS. 

Ponadto pozyskaliśmy informacje na temat postrzegania naszego podejścia do odpowiedzialności społecznej oraz działań, które do tej pory zrealizowaliśmy w tym zakresie wraz z ich oceną. Dowiedzieliśmy się również, jakie są oczekiwania i potrzeby naszych interesariuszy w związku z działalnością Grupy Kapitałowej LOTOS.  

Jakościowe badanie zostało zrealizowane metodą Indywidualnych Wywiadów Pogłębionych (IDI) wśród przedstawicieli kluczowych grup interesariuszy Grupy Kapitałowej LOTOS:

 • Administracji publicznej i organów władzy samorządowej.
 • Organizacji pracodawców.
 • Organizacji pozarządowych.
 • Przedsiębiorców.
 • Firm doradczych.
 • Organizacji publicznych non profit.

Badanie jakościowe było dopełnieniem wyników badań ilościowych przeprowadzonych w 2015 i 2016 roku wśród:

 • mieszkańców województwa pomorskiego, Jasła oraz Czechowic  - Dziedzic,
 • przedsiębiorców z województwa pomorskiego,
 • mieszkańców z dzielnic sąsiadujących z zakładami Grupy Kapitałowej LOTOS w Gdańsku, Jaśle i Czechowicach- Dziedzicach,
 • pracowników spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej LOTOS.

Ponadto podczas „Dnia z CSR” przeprowadziliśmy konsultacje wśród przedstawicieli kadry kierowniczej, dotyczące podejścia Grupy Kapitałowej LOTOS do społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zagadnień istotnych z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju.